1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

Onam Statuses

Onam Status, Onam Status messages, Onam Status quotes, onam wish status, onam messages,.

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

onam status

 

Onam Status

പൂവിളിയും പുലികളിയും ഊഞ്ഞാൽ
ആട്ടവും വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയും ഒരുപിടി നല്ല ബാല്യകാല ഓർമകളുമായി ഒരു പൊന്നോണം കൂടി വരവായി . എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഓണസംസകൾ ...
view ››status

Onam Status

സമത്വ സുന്ദരമായ മാവേലി
നാടിനായി ൈകകോർക്കാം എല്ലാ
ആഘോഷങ്ങളും മനുഷ്യ മനസ്സില് നൻമയുടെ
തിരികൊളുത്തട്ടെ..
"എല്ലാ കൂട്ടുകാര്ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ
ഒാണാശംസകൾ"
view ››status

Onam Status 

ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും
ശാന്തിയുടെയും
സമാധാനത്തിന്റെയും
നന്മയുടെയും
പ്രതീകമായ് ഇതാ വേണ്ടുമൊരു പൊന്നോണം വരവായി
Whish u happy oNaM....
view ››status

Onam Status 

ഓർമ്മകൾ കൂട് കൂട്ടാനുംഎല്ലാവരേയും ഒന്ന് കാണാനാനും ആ പഴേ ഇല്ലത്ത് ഒന്നുചിരുന്നു വട്ടമിട്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കൈകൊട്ടികളിക്കാനും ഇതാ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു പൊന്നോണം വരവായി ....

എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ
view ››status

Onam Status 

കേരളിയ തനിമ തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്ന., മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തെ പൂക്കളം കൊണ്ട് തീര്‍ക്കുന്ന.,
നാവില്‍ രുചിയേറിയ വിഭവങ്ങളുമായി ഈ പോന്നോണത്തെ വരവേല്കാം...
എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍...
view ››status

Onam Status 

Orthirikkaan... Omanikkaan... Oru onakkaalam koodi odiyethii, Othiri snehathode hrudayam niranja ''ONASHAMSAKAL''
view ››status

Onam Status 

May the spirit of Onam remains everywhere
Whatever you do,
Whatever you think
Whatever you hope in your life
"Wish you a Happy Onam"
view ››status

Onam Status 

My Dear Fiendz...
May this ONAM brings in U the brightest and choicest happiness & prosperous U have ever wished for !
May God bless U & Family and fill your heart with Joyful & Colorful Moments...
HaPpY OnAm... :)
view ››status

Onam Status 

It's Onam! So celebrate the spirit of the harvest festival in all its splendor. Decorate your house with Pookalams, listen to the melodious Onappattus and enjoy the festivities...
view ››status

Onam Status 

No formalities.......
No decorative words....
just from the deepest of my soul .......
:{ """""""" HAPPY ONAM"""""""":}
view ››status

Onam Status 

HAPPY ONAM, MAY THIS FESTIVAL FULFILL YOUR DREAM OF HAPPINESS AND JOY.
view ››status

Onam Status 

Forever remembering thoughts of happiness & prosperity with all sweet onam days. "

Happy Onam Day to all my malayali friends.
view ››status

Onam Status 

I take the pleasure of wishing you and your
family members a Happy Onam. I hope by next
year I’ll join your families for Onam celebrations.
Enjoy Onam
view ››status

Onam Status 

Forever remembering thoughts of happiness
& prosperity with all sweet onam days.”
To all keralites wishing you a Happy Onam Day.
view ››status

Onam Status 

Wish you all a very happy, prosperous,
colorful, healthy, wealthy and funfilled Onam!
Let this season brings you all lot of good
luck, peace of mind, happiness and all that you wish!
view ››status

Onam Status 

The Onam Celebration is an occasion for
people to remind themselves of the all
pervasive nature of the divine. I wish all
your family members and especially you, A
Happy Onam & Tiruonam!
With Lots of Love
view ››status

Onam Status 

The Onam celebration is an occasion for
people to remind themselves of the all
pervasive nature of the Divine.”
Wishing all Family members & dear ones a Happy Onam!
May you all have a Happy, Peaceful and Prosperous Year ahead.
view ››status

Onam Status 

My heartfelt Onam wishes for you. May all
your dreams come true this Onam.
Have a nice and prosperous Onam.
view ››status

Onam Status 

I wish you a very Happy Onam. May the good
God bless you and fill your heart with joy
& happiness. May the color and lights of
Onam fill your home with happiness and joy.
My heartful wishes on Onam.
Have the most beautiful Onam.
view ››status

Onam Status 

A very Happy Onam to you and your family. I
still remember those tasty dishes which we
had sometime back during Onam festival
celebrations in B’lore. Oops, it is still mouth-watering!!
view ››status

Onam Status 

Wishes for a delicious Onam for u, all ur
friends and family members. Here, I am
missing our Onam special pookkalam,
vadamvali. Anyway here also we have the Onam celebration.
HAPPY ONAM
view ››status

Onam Status 

This Onam, I wish you to have… … Good life…
… Successful career… … Happy family… Have a
wonderful Onam!
view ››status

Onam Status 

Onam Is Special To Every Malayali
So B Special To Every One To B A Malayali
To Celebrate Our Own Festival
Happy Onam
view ››status

Onam Status 

I wish you a very Happy Onam,
May the God bless you and fill your heart
with joy & happiness. May the color and
lights of Onam fill your home with
happiness and joy. Have the most beautiful Onam.
view ››status

Onam Status 

May the spirit of Onam remains everywhere
whatever you do, whatever you think
whatever you hope in your life “Wish you a Happy Onam”
view ››status

Onam Status 

Look at the world as 1 huge chocolate cake.
It would not be complete without a few sweets & nuts.
Sweets like me & nuts like you!!!
Enjoy Onam feast. Happy Onam!
view ››status

Onam Status 

No greeting card 2 give.
No sweet flowers 2 send.
No cute graphics 2 forward.
Just a loving HEART of mine saying
Happy ONAM wishes
view ››status

Onam Status 

May this be an Onam with Happiness and Prosperity.
Let the festival of Onam be celebrated by every Malayali,
whoever and where ever they may be.
HAPPY ONAM
view ››status

Onam Status 

May the spirit of Onam remains everywhere
whatever you do, whatever you think
whatever you hope in your life “Wish you a Happy Onam”
view ››status

Onam Status 

I wish you a very Happy Onam, May the God
bless you and fill your heart with joy &
happiness. May the color and lights of Onam
fill your home with happiness and joy.
Have the most beautiful Onam.
view ››status

Onam Status 

Memories of moments celebratd together.
Moments dat have been attached in my heart,
4ever. Make me Miss U even more dis ONAM.
Hope dis ONAM brings in Good Fortune &
Abounding Happiness 4 U! HAPPY ONAM !!
view ››status

Onam Status 

May the spirit of Onam remains everywhere
Whatever you do Whatever you think Whatever
you hope in your life “Wish you a Happy Onam!
view ››status

Onam Status 

You made my Onam
all the more colorful…
Thank you Happy onam to you too !
view ››status

Onam Status 

May the colors and lights
of Onam fill your home
with happiness and joy !
Wish you a Blessed Onam
view ››status

Onam Status 

Hope the king visits you
with lots of good luck this Onam !
Happy Onam !
view ››status

Onam Status 

Onam is always fun…
and with You around…
I am sure to have a cracker of a time !
Happy Onam !
view ››status

Onam Status 

Hope this Onam
turns out to be a great
celebration for you.
view ››status

Onam Status 

May this Onam bring lots of
happiness and prosperity…
to you and your family !
Onashamsakal !
view ››status

Onam Status 

May you be blessed
with happiness, health
and prosperity this Onam
view ››status

Onam Status 

Look At The World As 1 Huge Chocolate Cake.
It Would Not Be Complete Without A Few Sweets & Nuts.
Sweets Like Me & Nuts Like You!!!
Enjoy Onam Feast
Happy Onam!
view ››status

Onam Status 

Hereby Wishing You,
A Very Happy Onam!
Ave A Nice Feast!
view ››status

Onam Status 

Wish You A Prosperous,
Colorful,
Healthy,
Wealthy And Joyful
Happy Onam !
view ››status

Onam Status 

May this be a Onam with happiness and
prosperity.Let this be celebrated by every
Malayali, whoever and where ever they may be.
HAPPY ONAM
view ››status

Onam Status 

The desire of every one of you a very happy Onam and prosperity.
May this year brings you lots and lots of happiness in life and
achieve all your dreams come true.
Happy Onam
view ››status

Onam Status 

Wishing each one of you a very happy and
prosperous Onam. May this year brings you
lots and lots of happiness in life and
fulfill all your dreams. Happy Onam
view ››status

Onam Status 

I wish you a very Happy Onam, May the God
bless you and fill your heart with joy &
happiness. May the color and lights of Onam
fill your home with happiness and joy. Have
the most beautiful Onam.
view ››status

Onam Status 

Memories of moments celebrated together…….
Moments that have been attached in my heart, forever…….
Make me Miss You even more this ONAM.
Hope this ONAM brings in Good Fortune &
Abounding Happiness for you…!
HAPPY ONAM
view ››status

Onam Status 

May this be an Onam with Happiness and
Prosperity. Let the festival of Onam be
celebrated by every Malayali, whoever and
where ever they may be.
HAPPY ONAM
view ››status

Onam Status 

May this ONAM bring you the most brightest
and choicest happiness and love you have
ever Wished for.
Wishing you a very HAPPY ONAM.
view ››status

Onam Status 

No greetingcard 2 give.
NÃ sweet flowrs 2 send.
No cute graphcs 2 frwrd..
Just a Lvng HEART of mine saying
Häppy ‘ONAM ‘ wi$hé$
view ››status

Onam Status 

I wish you a very Happy Onam,
May the God bless you and fill your heart
with joy & happiness. May the color and
lights of Onam fill your home with happiness and joy.
Have the most beautiful Onam.
view ››status

Onam Status 

May the spirit of Onam remains everywhere
whatever you do, whatever you think
whatever you hope in your life “Wish you a Happy Onam”
view ››status

Onam Status 

I wish you a very Happy Onam, May the God
bless you and fill your heart with joy &
happiness. May the color and lights of Onam
fill your home with happiness and joy.
Have the most beautiful Onam.
Happy Onam”
view ››status

Onam Status 

Wishing each one of you a very happy and
prosperous Onam. May this year brings you
lots and lots of happiness in life and
fulfill all your dreams. Happy Onam
view ››status

Onam Status 

may this onam bring you
he most brightest and choicest
happiness and love
you have ever wished for.
wishing you a very happy onam.
view ››status

Onam Status 

May the color and
lights of Onam fill
your home with happiness
and joy. My heartful
wishes on Onam.
view ››status

Onam Status 

Wishing all Family members
and Dear ones a Happy Onam!
May you all have a Happy,
Peaceful and Prosperous Year ahead
view ››status

Onam Status 

You would be my picture!
If I was a poet,
You would be my inspiration!
If I was an author you would be my story!
But I’ m only a cartoonist!
Keep Laughing!
Enjoy Onam!
view ››status

Onam Status 

wish you a very Happy Onam, May the God
bless you and fill your heart with joy &
happiness. May the color and lights of Onam
fill your home with happiness and joy.
Have the most beautiful Onam.
view ››status

Onam Status 

May this ONAM bring you the most brightest
and choicest happiness and love you have ever Wished for.
Wishing you a very HAPPY ONAM.
view ››status

Onam Status 

May this ONAM bring in u the brightest and choicest happiness and love you have ever wished for! Happy Onam!
view ››status

Onam Status 

May the spirit of Onam remains everywhere whatever you do, whatever you think whatever you hope in your life “Wish you a Happy Onam”
view ››status

Onam Status 

I wish you a very Happy Onam, May the God bless you and fill your heart with joy & happiness. May the color and lights of Onam fill your home with happiness and joy. Have the most beautiful Onam.
view ››status

Onam Status 

You would be my picture!
If I was a poet,
You would be my inspiration!
If I was an author you would be my story!
But I’ m only a cartoonist!
Keep Laughing!
Enjoy Onam!
view ››status

Onam Status 

The desire of every one of you a very happy Onam and prosperity.
May this year brings you lots and lots of happiness in life and achieve all your dreams come true.Happy Onam 2010
view ››status

Onam Status 

Wishing all Family members
and Dear ones a Happy Onam!
May you all have a Happy,
Peaceful and Prosperous Year ahead
view ››status